Nacionalni program

Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi provodi se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove, povratka prijeratnog stanovništva i trajnog stambenog zbrinjavanja kako je propisano člankom 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi

Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi moguće je na jedan od sljedećih modela:

 • davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,
 • davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće, ili
 • darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana,  odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju stambene jedinice u više stambenom objektu,
 • darovanje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.

BODOVANJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 

I.  Za ostvarivanje bodova potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Za bodove prema broju članova obiteljskog domaćinstva
  broj članova obitelji vidljiv je iz zahtjeva za stambeno zbrinjavanje,
 • Za bodove prema broju djece predškolske, školske i fakultetske dobi 
  za djecu predškolske dobi potreban izvadak iz matične knjige rođenih, za školsku djecu potvrda iz škole ili fakulteta,
 • Za bodove na temelju imovinskog stanja obitelji
  dokaz o plaći od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, zatim prihod od obrta poljoprivrede ili primanja po Zakonu o socijalnoj skrbi,
 • Za bodove na temelju stručne spreme podnositelja zahtjeva
  diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju,
 • Za bodove na temelju stručne spreme članova obitelji
  diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene na zahtjevu,
 • Za bodove prema prebivanju na području grada/općine
  uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva,
 • Za bodove na temelju stambenog statusa 
  dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje kod člana obitelji treba dostaviti potpisanu izjavu i ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Za bodove prema životnoj dobi
  preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih,
 • Za bodove za članove obitelji smrtno stradalog i umrlog branitelja
  izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • Za bodove koje ostvaruje Hrvatski ratni vojni invalid
  izvršno rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
 • Za bodove na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana obitelji
  dokaz o utvrđenoj invalidnosti,
 • Za bodove prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta RH
  izvadak iz Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • Za bodove za žrtve nasilja u obitelji
  zapisnik nadležne policijske uprave i socijalna anamneza nadležnog centra za socijalnu skrb,
 • Za bodove prema statusu prognanika, povratnika, izbjeglice
  potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice.

II. Prikupljanje potrebne dokumentacije

Dokumentaciju o kojim tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode službene očevidnike mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba pribavljaju službenim putem.

III. Dodatni bodovi za ostvarivanje prava na darovanje građevinskog materijala

Podnositelj zahtjeva za darovanje građevinskog materijala može ostvariti dodatne bodove:

 • ako boravi u kući koja se smatra neuseljivom po članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi
 • za izgradnju nove kuće na građevinskom zemljištu,
 • ako boravi u stambenoj jedinici nedostatne površine popisane člankom 9.b Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Za ostvarivanje dodatnih bodova za darovanje građevinskog materijala podnositelj zahtjeva daje izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnici stambenog zbrinjavanja u kućama i stanovima u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi mogu prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi ostvariti pravo na:

 1. Najam navedenih nekretnina sa zaštićenom najamninom (2,70 kn/m2) – prema članku 11. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/08, 57/1151A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15).
 2. Kupnju navedenih nekretnina po povoljnim uvjetima prema Uredbi o uvjetima za kupnju obiteljske kuće i stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 19/11, 56/11 i 3/13)
 3. Darovanje navedenih nekretnina prema članku 10. stavku 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/0857/1151A/13148/1376/14147/14 i 18/15) ako su u statusu
  • hrvatskog branitelja i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika HVO te članovi obitelji smrtno stradalog i umrlog pripadnika HVO- korisnika koji je dobio na korištenje stan u državnom vlasništvu na temelju Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju („Narodne novine“, br. 73/95)
  • korisnika koji je koristio imovinu koja je vraćena u posjed vlasniku odnosno koja je od njega otkupljena na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba („Narodne novine“, br. 92/98) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 88/02) a sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi je stambeno zbrinut davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima prve i druge skupine PPDS-a izuzev nekretnina smještenih u naseljima Benkovac, Drniš, Glina, Gospić, Hrvatska Kostajnica, Knin, Karin Gornji, Lipik, Novska, Obrovac, Otočac, Pakrac, Petrinja, Slunj te u županijama Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj,

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnosi se na propisanom obrascu Uredima državne uprave  po županijama kojem se prilaže dokumentacija navedena na obrascu zahtjeva.

Obrazac – zahtjev za darovanje stana ili kuće hrvatskim braniteljima na području posebne državne skrbi (PPDS).

Obrazac – zahtjev za darovanje stana ili kuće pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane na području posebne državne skrbi (PPDS).

Obrazac – zahtjev za darovanje stana ili kuće bivšim korisnicima imovine koja je vraćena vlasniku na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica na području posebne državne skrbi (PPDS).

Zahtjev mora biti popunjen na propisanom obrascu formata A3. Međutim, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, također će zaprimati i obrađivati zahtjeve podnesene na formatu A4 ako zahtjev sadržajno odgovara propisanom obrascu s time da sve stranice zahtjeva budu spojene, zapečaćene te ovjerene od javnog bilježnika, odnosno ako svaka stranica bude ovjerena od javnog bilježnika.

Popunjen i ovjeren propisani obrazac, zajedno sa traženom dokumentacijom dostavlja se putem nadležnih regionalnih ureda.

Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi prema točki II. Odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika-bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 42/13 ), odnosi se isključivo na povratnike – bivše nositelje stanarskog prava koji se žele vratiti i trajno živjeti u Republici Hrvatskoj, bez obzira nalaze li se izvan ili u Republici Hrvatskoj, i to pod uvjetom da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima borave, ili da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca. Zakonom o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/0857/1151A/13148/1376/14147/14 i 18/15) člankom 10c bivši nositelji stanarskog prava koji imaju u vlasništvu oštećenu kuću ili građevinsko zemljište izvan  područja posebne državne skrbi mogu podnijeti i zahtjev za stambeno zbrinjavanje dodjelom građevnog materijala.

Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi na kojem se stambeno zbrinjavaju isključivo bivši nositelji stanarskog prava moguće je po modelima:

 • davanja u najam stana u državnom vlasništvu
 • darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnosi se na propisanom obrascu Uredima državne uprave  po županijama ili Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske kojem se prilaže dokumentacija navedena na obrascu zahtjeva.

Obnova stambenih jedinica

Kroz program stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi vrši se i obnova stambenih jedinica odnosno obiteljskih kuća i stanova u stambenim zgradama sukladno Zakonu o obnovi („Narodne novine“ 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11 i 51A/13),

Cilj obnove ratom stradalih područja je obnova materijalnih dobara koja su oštećena ili uništena u Republici Hrvatskoj odnosno koja su bila izložena razornim djelovanjima i posljedicama tih djelovanja.

Program obnove obuhvaća obnovu stambenih jedinica (obiteljskih kuća i stanova), objekata i uređaja infrastrukture  i objekata javne namjene, te kulturna dobra i prirodne vrijednosti.

Skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama i povratak

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pravni je slijednik Ureda za izbjeglice, povratnike i prognanike te vodi evidenciju povratnika koji su se vratili u Republiku Hrvatsku od 1995. godine kada je započeo proces povratka i registrirali su se kao takvi, kao i o prognanicima koji su bili u tom statusu.

Središnji državni ured osigurava preostalim osobama u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica odgovarajuću skrb, odnosno prava koja proizlaze iz statusa sukladno odredbama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (“Narodne novine”, broj 29/99, 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13).

Obrazac – zahtjev za izdavanje potvrda strankama za podatke o kojima službene evidencije vodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (PDF / Word)

Tekst Zakona o upravnim pristojbama

PROPISI

Zakonom o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15),

Odlukom o stambenom zbrinjavanju povratnika-bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 42/13),

Zakon o obnovi („Narodne novine“ 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11 i 51A/13),

Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 19/11, 56/11 i 3/13),

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi  (“Narodne novine“, br. 56/11 i 149/11),

Zaključak o načinu STZB povratnika BNSP izvan PPDS (“Narodne novine”, br. 100/03, 179/04, 79/05),

Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava na stanovima izvan PPDS-a (“Narodne novine“, br. 63/08),

Odluka Vlade Republike Hrvatske o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine“, br. 109/10),

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 109/11).

Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (“Narodne novine”, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51/13).

Izračun cijene stana RHP gov.hr
savjetovanja